Audio

kahani Likhain-2

Kahani Likhain-2 by Azharniaz on Mixcloud

kahani Likhain-1

Kahani Likhain-1 by Azharniaz on Mixcloud

Maira Column-10 (Pak Afghanistan relations)

Maira Column-10(Afghanistan) by Azharniaz on Mixcloud

Maira Column-7

Maira Column-7 by Azharniaz on Mixcloud

Maira Column-6

Maira Column-6 by Azharniaz on Mixcloud

Maira Column-5

Maira Column-5 by Azharniaz on Mixcloud

Maira Column-4

Maira Column-4 by Azharniaz on Mixcloud

Maira Column-3

Maira Column-3 by Azharniaz on Mixcloud

Maira Column-2

Maira Column-2 by Azharniaz on Mixcloud

Maira Column-1

Maira Column-1 by Azharniaz on Mixcloud